• Mobile APP
  • weibo
  • weixin
  • twitter
  • tweibo
  • RSS
  • email

"Hot N Cold"突破白金销量!

  • 发布日期: 2011-09-01
  • 分类: 新闻

Katy Perry 08年的热单"Hot N Cold"如今已突破500万的数字下载量,达到白金销量!

这也是Katy Perry第一首突破白金销量的歌曲,


赞助广告