• Mobile APP
  • weibo
  • weixin
  • twitter
  • tweibo
  • RSS
  • email

Katy Perry观看Jesse Ware演唱会

  • 发布日期: 2013-01-24
  • 分类: 新闻

 刚刚从参加完奥巴马总统的上任典礼从华盛顿赶到洛杉矶的Katy Perry,于23日(美国时间)晚前去El Ray剧院观看了Jesse Ware在洛杉矶的演唱会.

+ 观看Jesse Ware的洛杉矶演唱会

赞助广告